Reklamačný poriadok 

 


V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Reklamácie sa vzťahuje iba na skryté chyby materiálu a výrobné chyby. 

Záruka sa nevzťahuje napríklad na:

  • viditeľné zavinenie poškodenia zákazníkom v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, nesprávnej montáže alebo pádom
  • obvyklé opotrebovanie
  • škody z neodborného používania produktov
  • škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou
  • chyby spôsobené mechanickou silou

Ak sa Vám vyskytol problém s akýmkoľvek tovarom objednaným z nášho e-shopu, prosím, kontaktujte nás telefonicky alebo na mailovej adrese: info@yokistore.sk a nezabudnite vyplniť nasledujúci formulár. V reklamačnom formulári nezabudni pridať nasledujúce fotografie:

  • fotografia celého produktu
  • fotografia s detailom problému  
  • prilož faktúru, ktorá ti bola zaslaná pri objednávke